សម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញបន្ត

បងប្អូនដែលលក់អនឡាញអាចយកទំនិញទៅលក់បន្តបានដូចខាងក្រោម៖

  • អាចយកទំនិញពីវេបសាយយើងខ្ញុំទៅលក់បន្តបានក្នុងតម្លៃបោះដុំ
  • អាចយករូបភាពទៅផុសលក់បន្តបានតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួន
  • ​មានសិទ្ធដាក់តម្លៃលក់បន្តតាមការចង់បានរបស់ខ្លួន