បងប្អូនអាចជ្រើសរើសការទូទាត់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

  • តាមរយៈភ្នាក់ងាវេលុយ៖ Wing, TrueMoney, Emoneyk…
  • តាមរយៈប្រើកាតទិញនៅលើវេបសាយតែម្តង