សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញ

  • អតិថិជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ឥតគិតថ្លៃ
  • អតិថិជនតាមបណ្តាខេត្ត គិតសេវាតាមខេត្តនៅជិតឬឆ្ងាយ